ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Sálovkáři v barvách České Lípy se pomalu loučí s play-off .....více v sekci AktualityAKTUALITY

 
 

Propozice CL 2019-20

zobrazit foto

28.10.2019, 10:33 | vložil: Josef Soukeník

FUTSAL LIGA

CELOSTÁTNÍ LIGA VE FUTSALU – SÁLOVÉM FOTBALU

2019 – 2020CELOSTÁTNÍ LIGA VE FUTSALU – SÁLOVÉM FOTBALU
P R O P O Z I C E S O U T Ě Ž E
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE: VV ČFSF, řízením soutěže je pověřena Ligová komise ČFSF (dále jen LK)
TERMÍN: říjen 2019 - březen 2020
SYSTÉM SOUTĚŽE:
ZÁKLADNÍ ČÁST: 8 družstev hraje dvoukolově každý s každým.
NADSTAVBA: PLAY OFF družstva na 1-8 místě po základní části (viz propozice PLAY OFF).
PODMÍNKY ÚČASTI: družstva musí splnit podmínky určené Propozicemi soutěže a řády ČFSF v určených termínech.
ZÁLOHA NA POKUTY: každé družstvo uhradí na účet ČFSF vratnou zálohu na pokuty (dále jen VZ) v částce 10 000 Kč. Z VZ budou družstvu strhávány poplatky při neplnění povinností určených Propozicemi soutěže a řády ČFSF dle Sazebníku pokut. Pokud VZ klesne na 5 000 Kč a níže (je povinen si sledovat vedoucí družstva), musí družstvo automaticky (bez ohledu na odvolání, řešení přestupku, apod.) doplatit VZ na 10 000 Kč a při prezentaci na dalším turnaji předložit delegátovi turnaje potvrzení o doplacení. Pokud tak neučiní, nebude družstvo až do vyrovnání VZ připuštěno k utkání. VZ bude vyúčtována v rámci vyhodnocení soutěže. Pokud by náklady na soutěž překročily předpokládaný rozpočet, může být poměrná část VZ použita na vyrovnání startovného.
STARTOVNÉ: uhradit nejpozději do 30. 6. 2019 na účet CL v částce 18 000 Kč. Zaplacením startovného se družstvo závazně přihlašuje do soutěže a při případném následném odhlášení se startovné nevrací.
NÁKLADY: na turnaje (hala, odměna za utkání a stravné delegáta a rozhodčích - sazby viz HS) hradí pořadatel turnaje. Cestovné rozhodčích a delegáta a organizační náklady se hradí ze startovného a budou vyúčtovány v rámci nákladů.
SOUPISKA: Aktuální soupiska je ke stažení na stránkách ČFSF (http://www.futsal-salovyfotbal.com/registrace/www/club/ ) Oprávněný zástupce ji může průběžně doplňovat.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY: za každého člena družstva uvedeného na soupisce zaplatit 100 Kč do 15. 10. 2019 na účet ČFSF. Za zaregistrované členy během soutěže musí být určený členský příspěvek zaplacen při registraci.
ZAJIŠTĚNÍ TURNAJE: každé družstvo je povinno zajistit halu na „domácí turnaje družstva“ v potřebném rozsahu a termínu určeném rozpisem soutěže. Jakákoliv změna v konání turnaje (hodina, den, místo, pořadí jednotlivých utkání) podléhá schválení LK a družstvo, které o změnu požádá, hradí poplatek až 5000 Kč. Rozhodnutí o udělení poplatku a jeho výši přísluší LK.
POJIŠTĚNÍ: hraje se na vlastní nebezpečí, soutěž není pojištěna.
VYHODNOCENÍ: vítěz PLAY OFF se stává mistrem České republiky ve futsalu – sálovém fotbalu pro rok 2019, žádné družstvo z CL nesestupuje.
KOMINUKACE: mezi LK a družstvy bude vedena písemná komunikace přes e-mail, telefonicky přes mobilní telefon a informativně přes web ČFSF v sekci ligové komise.


V rámci uveřejňování výsledků družstva v médiích (tisk, televize, rádio, apod.) je každý povinen uvádět přesný název soutěže: FUTSAL LIGA, Celostátní liga ve futsalu-sálovém fotbalu 2019/20.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
ŘÁDY: hraje se podle PSF a řádů ČFSF.
MÍČ: hraje se s míčem BARI FSC FUTURE SALA 60. Míče na utkání dodá ŘOS.
ROZHODČÍ: pro řízení utkání budou rozhodčí delegováni KR ČFSF.
PREZENTACE K UTKÁNÍ: členskými průkazy (ČP) nebo dokladem totožnosti (OP, ŘP, pas) a soupiskou. Prezentuje-li se některý hráč dokladem totožnosti, nemusí tak učinit všichni hráči. Vedoucí družstva se dostaví nejpozději 30 minut před svým prvním utkáním na turnaji k delegátovi, kterému předloží ČP a soupisku ke kontrole. ČP hráčů a členů technického týmu - vedoucí družstva, trenér, asistent, atd. (dále jen “čtt“) účastnících se na utkání budou uloženy v určeném obale a seřazeny postupně dle čísel dresů tak, jak budou hráči uvedeni v ZÁPISU Z UTKÁNÍ (dále jen ZU), “čtt“ budou zařazeni nakonec. Po skončení svého posledního utkání na turnaji si vedoucí družstva ČP a soupisku u delegáta vyzvedne.
ZÁPIS Z UTKÁNÍ: vedoucí družstva se musí minimálně 20 minut před každým utkáním svého družstva dostavit k delegátovi turnaje, kde vypíše ZU. Po skončení utkání kapitáni družstva svým podpisem potvrdí pravdivost ZU.
ČEKACÍ DOBA: není, začátek prvního utkání daného turnaje je dán rozpisem. Začátky ostatních utkání jsou orientační, utkání nemůže být zahájeno dříve, než určuje rozpis, pouze po dohodě obou družstev. Přestávka mezi každým „dvojutkáním“ (dvě utkání jednoho družstva za sebou v rámci jednoho turnaje) je 10 minut, ale může být po souhlasu obou družstev zkrácena.
STŘÍDAČKA: na lavičce družstva smí být pouze hráči a “čtt“ uvedení na soupisce družstva a v ZU.
HRACÍ DOBA: 2 x 20 minut hrubého času s přestávkou 10 minut. Pokud je utkání 3 minuty před koncem 2. poločasu nerozhodnuté (stav utkání o 2 a méně branky), hraje se na čistý čas.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ: výhra se oceňuje 3, remíza 1 a prohra 0 body.
Dechová zkouška na alkohol a omamné prostředky
O provedení dechové zkoušky na alkohol a omamné prostředky u účastníků utkání může požádat oprávněná osoba /hlavní pořadatel, kapitán družstva, zástupce ŘOS, rozhodčí utkání/ nejpozději do podepsání ZU po utkání kapitány družstev. Žadatel o provedení zkoušky je povinen zajistit schválené detekční zařízení. Žádost o provedení dechové zkoušky je zpoplatněna vkladem ve výši 1000,- Kč, který uhradí žadatel před jejím provedením u delegáta utkání. Dechovou zkoušku provede delegát utkání za přítomnosti hlavního pořadatele, žadatele a vyzvaného. O výsledku zkoušky provede delegát utkání záznam ve ZD. V případě pozitivní dechové zkoušky (více než 0,2 promile) se vklad vrací.
JEDNÁNÍ KOMISÍ: za projednávání přestupků proti PS (projednává LK), PSF a řádů ČFSF (projednávají příslušné komise) může být družstvu stržen z VZ poplatek ve výši 1000 Kč.
DK jednotlivé přestupky vyřeší v nejbližším možném termínu tak, aby potrestaní členové obdrželi rozhodnutí DK na e-mail uvedený v kontaktu družstva nejpozději 48 hodin před dalším turnajem. DK bude přestupky řešit e-mailem. K projednávání přestupku mají možnost se vyjádřit všichni účastníci přestupku e-mailem nebo poštou do 48 hodin po odehrání utkání, které bude DK projednávat.
Zasedání DK se bude konat pouze na vyžádání, které musí žadatel oznámit předsedovi DK nejpozději 48 hodin po odehrání utkání, ve kterém se přestupek, který má DK řešit, stal. Poplatek za svolané zasedání DK činí 2000 Kč (1000 Kč úhrada cestovného členů komise + 1000 Kč poplatek za jednání komise). Svolané zasedání DK se bude konat na místě určeném DK. Stanovením termínové listiny zasedání DK je splněna podmínka vyrozumění dle DŘ.
UPOZORNĚNÍ: družstva jsou povinna dbát pokynů pořadatele, dodržovat pravidla související s pobytem v hale. To se týká i doprovodu a fanoušků družstev.

TERMÍNOVÁ LISTINA CLstřídačky pro hráče dle PSF
Podání přihlášky družstva do soutěže do 31.5.2019
Uhrazení startovného 18 000,- Kč do 30.6.2019
Dorovnání soutěžní zálohy do 10 000,- Kč do 31.8..2019
Zaslání adresy haly a čas prvního utkání „domácích“ turnajů do 30. 9. 2019
opravení soupisky a určených podkladů MK do 30.9. 2019
Uhrazení členských příspěvků členů družstva do 15.10. 2019

SAZEBNÍK POKUT
NEZAPLACENÍ VRATNÉ ZÁLOHY v určeném termínu 2 000 Kč
NEZASLÁNÍ ADRESY HALY A ČASU PRVNÍHO UTKÁNÍ v určeném termínu 2 000 Kč
NEZASLÁNÍ OPRAVENÉ SOUPISKY v určeném termínu 2 000 Kč
NEZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ v určeném termínu 2 000 Kč
NEZAPLACENÍ STARTOVNÉHO v určeném termínu 2 000 Kč
NEZAJIŠTĚNÍ PŘIDĚLENÉHO ZÁPASU dle rozpisu 10 000 Kč
NEODEHRÁNÍ PŘIDĚLENÉHO ZÁPASU ve stanovený čas/den/místo 5 000 Kč
+ úhrada nákladů na cestovné družstev, delegáta a rozhodčích
ODSTOUPENÍ Z ROZLOSOVANÉ SOUTĚŽE
(dle dopadu na CL a její účastníky) 50 000 Kč
VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE 60 000 Kč
NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ POŘADATELE UTKÁNÍ 5 000 Kč
POZDNÍ PREZENTACE DRUŽSTVA NA TURNAJI 1 000 Kč
POZDNÍ VYPLNĚNÍ ZÁPISU 1 000 Kč
ZRUŠENÉ UTKÁNÍ 10 000 Kč
NEDOHRANÉ UTKÁNÍ 5 000 Kč
KONTUMACE UTKÁNÍ 5 000 Kč
NEODOSTAVENÍ SE DRUŽSTVA K UTKÁNÍ 15 000 Kč
POPLATEK ZA JEDNÁNÍ KOMISE 1 000 Kč
UVÁDĚNÍ NESPRÁVNÝCH ÚDAJŮ 5 000 Kč
NENAHLÁŠENÍ ZMĚN U DRUŽSTVA 2 000 Kč
NESPLNĚNÍ DALŠÍCH TERMÍNŮ URČENÝCH LK 5 000 Kč
Všechny pokuty jsou maximální a LK může při jejich udílení přihlížet k okolnostem přestupku.

POVINNOSTI POŘADATELE TURNAJE
Zajistí:
 na přidělený termín halu dle seznamu schválených hal v určeném časovém rozsahu
 zpřístupnění haly (netýká se hrací plochy) 1 hodinu před prvním utkáním turnaje
 4 uzamykatelné šatny se sprchami pro družstva
 1 uzamykatelnou šatnu pro rozhodčí a delegáta (případně pro delegáta samostatně)
 připojení na internet
 vybavení hrací plochy dle PSF
 světelnou časomíru, náhradní časomíru, ukazatel načítaných přestupků
 prostor pro zapisovatele a časomíru dle PSF

 náhradní Zápisy z utkání
 náhradní míč (BARRI FUTURE 60)
 vybavenou lékárničku
 kontakt na odvoz raněného
 pro každé družstvo 9 litrů minerální neperlivé vody
 pro rozhodčí a delegáta 6 litrů minerální vody
 pořadatel umožní natočení zápasu (zástupcem jakýchkoli týmů, které zápas hrají). Je možno podávat protest - stížnost na rozhodčí či případně vyhodnocení výkonu rozhodčích delegátem na základě celého záznamu utkání, s tímto spojenou povinnost pořadatele umožnit tento záznam ostatním týmům, pokud ho nenatáčí sám pořadatel.

Pořadatelská služba:
 45 minut před zahájením turnaje představí vedoucí pořádajícího družstva delegátovi hlavního pořadatele
 v případě změny hlavního pořadatele během turnaje má tuto povinnost oznámit delegátovi vedoucí pořádajícího družstva
 vedoucí pořádajícího družstva je zodpovědný za plnění pořadatelské služby
 na utkání se dostaví v dostatečném počtu (min. 4 lidi)
 zabezpečí pořádek v hale a přilehlých prostorách během celého turnaje
 dbá na přezutí účastníků turnaje a z určených prostorů (chodby, střídačky, hrací plocha, atd.) vykáže nepřezuté osoby
 nevpustí na hrací plochu a do prostoru kolem ní osoby nezúčastněné na utkání
 zabezpečí bezpečnost rozhodčích a delegáta
 v případě zjištěných závad a nedostatků během služby (poškození zařízení, neuposlechnutí pokynů pořadatele, apod.) neprodleně nahlásí tuto skutečnost delegátovi
 plní další pokyny rozhodčích a delegáta turnaj
 po skončení turnaje vyplatí odměnu za řízení utkání, stravné dle řádně vyplněných tiskopisů

Delegát ve zprávě uvede konkrétní neplnění povinností služby a hlavního pořadatele s tím seznámí.

Družstva jsou povinna sledovat internetové stránky ČFSF - www.futsal-salovyfotbal.com, kde budou uveřejněny veškeré informace o soutěži, výsledky, pravidla a řády ČFSF.
ŘOS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PROPOZICÍCH
Číslo účtu pro platby: 3273794399/0800
Celostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: