ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


VIDEO: Utkání na MS v roce 2007 - Argentina vs Belgie .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Zápis Valné hromady ČFSF konané 23.5. 2009

1.6.2009, 09:30 | vložil: Roman Barilla

ZÁPIS
Valné hromady ČFSF – Futsal, o.s., konané dne 23. 05. 2009
v Hluboké nad Vltavou


1. valnou hromadu zahájil Ing. Martin Brabec, předseda ČFSF, o.s., který přivítal přítomné a pověřil vedením a řízením valné hromady Jana Roneše, člena VV.

2. zvolení členů do mandátové a volební komise :

delegáti navrhli tato jména :
předseda - Vladimír Vitásek pro 28 proti 0 zdržel se 0
členové - Ing. Jiří Bukovanský pro 28 proti 0 zdržel se 0
Ing. Vít Krejcar pro 28 proti 0 zdržel se 0

3. zvolení členů do návrhové komise :

delegáti navrhli tato jména :
předseda – Vilém Schwab pro 28 proti 0 zdržel se 0
členové - Luboš Vlnatý pro 28 proti 0 zdržel se 0
Jiří Povolný pro 28 proti 0 zdržel se 0

4. zpráva mandátové komise : z 35 pozvaných delegátů je přítomno 28 delegátů. Valná hromada je usnášeníschopná.

5. byl předložen návrh a schválen program valné hromady :
pro 28 proti 0 zdržel se 0 ( program byl schválen )

6. byla provedena volba ověřovatele zápisu :
Roman Barilla pro 28 proti 0 zdržel se 0

7. zprávy o činnosti a hospodaření ČFSF, o.s. za uplynulé období 2007-2009 přednesl Ing. Martin Brabec :
 reprezentace mužů v Belgii 2 místo až po penaltách
 reprezentace žen 1. místo na ME a 9. místo na MS
 v poháru UEFS – nás reprezentovat CHEMCOMEX Praha
 informace o týmech v poháru UEFS
 vznik nového kraje - Karlovarský kraj
 Středočeský kraj – nastarování soutěže i v tomto regionu
 poděkování funkcionářům z jednotlivých krajů
 daňové přiznání a účetní doklady provedla firma Ježek
 získání sponzora GILL Consulting s.r.o. ( RED – retail decisions )
 informace o konkrétních číslech v rámci vyúčtování

8. diskuze ke zprávě o činnosti a hospodaření ČFSF, o.s
Karel Strnad ( Východočeský kraj ) – Kdy budou vráceny zpět peníze z celostátní ligy do krajů - odpověď – cca do 14. dní
Karel Strnad ( Východočeský kraj ) – Bude mít nový výkonný výbor páky na vyřešení odstoupení družstva FENIX NERATOVICE a vymožení pohledávek – odpověď - ano


9. hlasování o schválení zprávy o činnosti a hospodaření ČFSF, o.s
pro 27 proti 0 zdržel se 1 ( zprávy byly schváleny )

10. byli představeni kandidáti na post předsedy ČFSF – Futsal, o.s.:
Ing. Zdeněk Říha Ph.D a Václav Štěpnička. Každý pronesl svoji úvodní řeč ke své kandidatuře a uvedl svoji představu, jakou cestou by se chtěl ubírat při vedení ČFSF – Futsal, o.s.

byli představeni kandidáti na post místopředsedy ČFSF – Futsal, o.s.:
Ivo Krejcar a Vladimír Vitásek

11. diskuze ke kandidátům na předsedu ČFSF – Futsal, o.s.:
k Ing. Zdenku Říhovi Ph.D – nebyl vznesen žádný dotaz
k Václavovi Štěpničkovi – dotazy od
Jedlička ( Ústecký kraj ) – jak si představuje zaangažovat mládež
Suchánková ( Praha ) – kde vzal informace o 600 členech, kteří by mohli působit v regionu Ústí
Ing. Říha ( Ústecký kraj ) – jak by si představoval činnost tiskové komise oproti tomu, jak to fungovalo
Zubíček (Zlínský kraj) – jak si představuje zajištění nových členů
Vlnatý (Jihočeský kraj) – reakce na projev se vznesením konkrétních dotazů na jednotlivé stati projevu
Pavlas ( Východočeský kraj ) – bude firma GILL Consulting s.r.o. ( RED – retail decisions ) dále sponzorovat ČFSF – Futsal, o.s.
Semmler ( host ) – otázka sponzoringu

diskuze ke kandidátům na místopředsedu ČFSF – Futsal, o.s.:
k Vladimírovi Vitáskovi – dotaz od
Vlnatý ( Českobudějovický kraj ) – dotaz na počet družstev a členů v ČFSF– Futsal, o.s.:ve Zlínském kraji
K Ivo Krejcarovi – dotaz od
Snopek ( Ústecký kraj ) – proč bychom měli být aktivní při jednání se SSF
Štechmüller ( Praha ) – jak si představuje případné přestoupení členů ze SSF
Vlnatý (Jihočeský kraj) – jak zareagovat na dopis zveřejněn
Strnad ( Východočeský kraj) – jakým způsobem jednat s funkcionáři SSF (sami, prostřednictvím VV)

12. volba předsedy a místopředsedu ČFSF – Futsal, o.s. probíhala formou hlasovacích lístků odlišných barev - žluté barvy ( předseda ) a zelené barvy ( místopředseda ), které obdržel každý kandidát po jednom kusu.. Na jednotlivých lístcích podle návrhu na post byli zapsáni jednotliví kandidáti a delegáti byli informováni o způsobu volby a vyzváni k tomu aby po provedení volby vhodili jednotlivé volební lístky do hlasovacího zařízení, které bylo umístěno u mandátové a volební komise.

13. vzhledem k nutnosti zpracovat výsledky hlasování před samotným vyhlášením byla na programu přestávka na občerstvení a oddech
14. vyhlášení výsledků volba předsedy a místopředsedu ČFSF – Futsal, o.s. :

na předsedu ČFSF – Futsal, o.s. vydáno 28 hlasovacích lístků, odevzdáno 27 hlasovacích lístků z toho 26 platných a 1 neplatný
výsledek : Ing. Zdeněk Říha Ph.D – 21
Václav Štěpnička – 5

Předsedou ČFSF – Futsal, o.s. se stal Ing. Zdeněk Říha Ph.D


na místopředsedu ČFSF – Futsal, o.s. vydáno 28 hlasovacích lístků, odevzdáno 27 hlasovacích lístků z toho 27 platných a 0 neplatných
výsledek : Ivo Krejcar – 21
Vladimír Vitásek – 6

Místopředsedou ČFSF – Futsal, o.s. se stal Ivo Krejcar


15. Představení kandidátů do revizní a odvolací komise (RaOK) ČFSF – Futsal, o.s. :
Jan Suchánek
Milan Semmler
Jaroslav Bulín
Ing. Vít Krejcar
Soukeník Josef

Vzhledem k nepřítomnosti jednoho navrženého kandidáta Soukeník Josef, od kterého nabyl doložen písemný souhlas s tím, že souhlasí s jeho navržením do RaOK byl Janem Ronešem, řídícím valné hromady, vloženo do programu valné hromady hlasování o zařazení Josefa Soukeníka jako kandidáta do RaOK ČFSF – Futsal, o.s.

Výsledek hlasování : pro 5 proti 16 zdržel se 5


16. Volba členů RaOK ČFSF – Futsal, o.s. a vyhlášení výsledků voleb :

volba členů RaOK ČFSF – Futsal, o.s. probíhala formou hlasovacích lístků fialové barvy, které obdržel každý kandidát po jednom kusu. Na jednotlivých lístcích podle návrhu na post byli zapsáni navržení kandidáti a delegáti byli informováni o způsobu volby a vyzváni k tomu aby po provedení volby vhodili jednotlivé volební lístky do hlasovacího zařízení, které bylo umístěno u mandátové a volební komise. Tato volba byla zrušena pro větší počet odevzdaných hlasovacích lístků než byl počet přítomných delegátů – tj. přítomno 26 delegátů, vhozeno 27 hlasovacích lístků. Následně byla provedena nová volba členů RaOK ČFSF – Futsal, o.s., kdy každý přítomný delegát obdržel jeden nový hlasovací lístek bílé barvy. Na tyto hlasovací lístky podle návrhu na post byli opětovně zapsáni navržení kandidáti a delegáti byli informováni o způsobu volby a vyzváni k tomu aby po provedení volby vhodili jednotlivé volební lístky do hlasovacího zařízení, které bylo umístěno u mandátové a volební komise.

na volbu RaOK ČFSF – Futsal, o.s. vydáno 26 hlasovacích lístků, odevzdáno 26 hlasovacích lístků z toho 25 platných a 1 neplatný
výsledek : Jan Suchánek - 15 hlasů
Milan Semmler - 14 hlasů
Jaroslav Bulín - 23 hlasů
Ing. Vít Krejcar - 20 hlasů

Členy RaOK ČFSF – Futsal, o.s. se stali Jaroslav Bulín, Ing. Vít Krejcar a Jan Suchánek


17. všeobecná diskuze :

Václav Štěpniška ( host ) – přečetl dopis jako zástupce generálního sponzora GILL Consulting s.r.o. ( RED – retail decisions ), ve kterém jsou uvedeny důvody odstoupení od sponzorské smlouvy s ČFSF – Futsal, o.s.
Snopek ( Ústecký kraj ) – dotaz na to, kdy se a kdo dozvěděl o existenci tohoto dopisu
Štanc ( Plzeňský kraj ) – byla od předsedy nebo místopředsedy provedena nějaká reakce na tento dopis
Pavlas ( Východočeský kraj ) – jaké právní následky jsou spjaty s vypovězením smlouvy
Ing. Vít Krejcar – jak reagovat na možnost požadavku vrácení peněz ze sponzorské smlouvy
Vlnatý (Jihočeský kraj) – jak je možné, že předběžné poskytnutí informací o čerpání financí, které bylo provedeno e-mailem na začátku února 2009 stačilo a nyní již nestačí
Strnad ( Východočeský kraj) – co od zasedání VV po konci sezóny, tj. 03.04. 2009 udělalo pro to, aby sponzor dostal informace vyplývající ze sponzorské smlouvy
Ing. Říha ( Ústecký kraj ) – celkové dokončení rozpočtu bylo doděláno až k 16. 05. 2009 na závěrečném sezení ligové komise


18. návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Vilém Schwab

a. Valná hromada (VH) bere na vědomí :

 zprávu mandátové a volební komise ( VH je usnášeníschopná 28 z 35 delegátů ) – viz prezenční listiny
 zprávu o činnosti ČFSF, o.s. za uplynulé období 2007 – 2009 ( Ing. Martin Brabec )
 zprávu o hospodaření ČFSF, o.s., za uplynulé období 2007 – 2009 (Ing. Martin Brabec)
 informaci zástupce hlavního sponzora p. Václava Štěpničky o odstoupení od sponzorské smlouvy

b. Valná hromada schvaluje :

 program VH
 mandátovou a volební komisi ve složení :
předseda : Vladimír Vitásek
členové : Ing. Vít Krejcar, Ing. Jiří Bukovanský návrhovou komisi ve složení :
předseda : Vilém Schwab
členové : Luboš Vlnatý, Jiří Povolný
 ověřovatele zápisu : Roman Barilla
 zprávu o činnosti a hospodaření ČFSF, o.s., za uplynulé období 2007 – 2009
 výsledky volby předsedy ČFSF, o.s. , kterým byl zvolen Ing. Zdeněk Říha Ph.D
 výsledky volby místopředsedy ČFSF, o.s. , kterým byl zvolen Ivo Krejcar
 výsledky opakované volby RaOK ČFSF, o.s. , kde byli zvoleni Jan Suchánek, Jaroslav Bulín, Ing. Vít Krejcar
 změnu sídla ČFSF, o.s., na adresu Štichova 588/9, 149 00 Praha 4
 s účinností od 01. 07. 2009 zrušení registrace Karlovarského kraje v rámci ČFSF- futsal, o.s. ( tímto se neruší evidence členů a družstev v ČSFS)c. Valná hromada ukládá :

 výkonnému výboru ČFSF, o.s. a Ing. Zdeňku Říhovi Ph.D provést změnu stanov v čl. 1 bodu 2 a to změnou sídla na Štichova 588/9, 149 00 Praha 4
 Ing. Zdeňku Říhovi Ph.D a Ivo Krejcarovi provést změnu podpisových práv k účtům ČFSF, o.s., na základě usnesení VH na Ing. Zdeňka Říhu Ph.D a Ivo Krejcara
 výkonnému výboru ČFSF, o.s. provést kontrolu důvodů a okolností odstoupení od sponzorské smlouvy a příčin tohoto odstoupení. Dále právních důsledků z tohoto vyplývajících
 Ing. Zdeňku Říhovi Ph.D kontaktovat představitele SSF v záležitosti začlenění členů a družstev pod hlavičku ČFSF, os.
 Ing. Zdeňku Říhovi Ph.D a Ivo Krejcarovi kontaktovat příslušné orgány veřejné zprávy za účelem získání dotací a grantů pro ČFSF, o.s.
 a zavazuje výkonný výbor ČFSF, o.s. nepřijímat do ČFSF, o.s. nový kraj, kde jeho zástupci a družstva nejsou územně spjati s tímto krajem
 krajskému svazu Ústeckého kraje začlenění družstev z Karlovarského kraje do soutěží Ústeckého kraje
 výkonnému výboru ČFSF, o.s. zpracovat ve výsledkové databázi evidenci žlutých a červených karet
 výkonnému výboru ČFSF, o.s. vypracovat registraci ( matriku ) členské základny, která bude funkční na oficiálních internetových stránkách ČFSF, o.s.
 Ing. Zdeňku Říhovi Ph.D vyřešit vyrovnání závazků družstva FENIX NERATOVICE plynoucích z jejich účasti v soutěžním ročníku 2008/2009


19. hlasování o návrhu usnesení : přítomno 25 delegátů

Výsledek hlasování : pro 25 proti 0 zdržel se 0
20. Závěrem Jan Roneš, řídící valné hromady poděkoval přítomným za účast, spolupráci a jejich projevenou aktivitu, rozloučil se s nimi a valnou hromadu ukončil.Dle průběhu zasedání valné hromady zapsal : Vilém Schwab – předseda návrhové komise

Ověřovatel zápisu : Roman Barilla


Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 5:4 (4:4) po prodl.
O 3. místo:
Zlin - Kladmo 10:8
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 8:2 (z 2:0)
Zlin - Sparta 5:5 (z 0:1)
Čtvrfinále:
Jilemnice- Chemcomex 1:5 (z 0:2)
Kladno - Polička 4:1 (z 2:0)
Zlin -Sakali 7:5 (z 2:1)
Vetřní -Sparta- 0:3 (z 0:2)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: