ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Nová opatření vlády - PŘEHLEDNĚ: Jak se od pondělí zpřísní opatření, běhání v rouškách .....více v sekci AktualityZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

 
 

Zápis ze zasedání VV ČFSF 11.9. 2009

zobrazit foto

26.9.2009, 13:16 | vložil: Jan Zmátlík

Česká federace sálového fotbalu – futsal

Zápis ze zasedání VV ČFSF č. 2/2009-10
Jilemnice 11.09.2009


Přítomní členové VV:
Zdeněk Říha – předseda ČFSF
Ivo Krejcar – místopředseda ČFSF
Miloslava Suchánková - KS Praha
Luboš Vlnatý - KS Jihočeský kraj
Jan Roneš - KS Plzeňský kraj
Vladimír Vitásek – KS Zlínský kraj
Jiří Jedlička – KS Ústecký kraj
Martin Brabec – KS Středočeský kraj

Nepřítomní členové VV:
KS Východočeský region - neomluven

Přítomní přizvaní hosté:
Jan Suchánek - RaOK ČFSF
Václav Štěpnička – manažer reprezentací
Jaroslav Němeček – předseda DK ČFSF
Milan Semmler – předseda KMŽV a zástupce UEFS
p. Kulka – zástupce firmy SPORT PROFI (JAKO)

Nepřítomní přizvaní hosté:
Jiří Šobr – předseda MK ČFSF – omluven
Ladislav Štěpánek – předseda STK ČFSF - omluven

1. Zahájení

2. Schválení zapisovatele zasedání – Ivo Krejcar a ověřovatele zápisu – Jiří Jedlička

3. Schválení programu

4. Kontrola úkolů z VV č.1 a VH – Ing. Říha
• Ing. Semmler seznámil VV se složením KMŽV a s tím, kdo za co v komisi bude odpovídat.
• p. Štěpnička seznámil VV s podrobnostmi ohledně ukončení spolupráce s firmou RED. V následné diskusi p. Vlnatý upozornil na problémy, které vypovězením smlouvy ze strany RED vznikly jak federaci, tak I družstvům CL a navrhl ke zvážení, zda nepodniknout proti RED právní kroky. Přítomní protiargumentovali zejména dlouhým časem, po který by se spor jistě vlekl, finanční náročnost sporu a nejistý výsledek (Ing. Brabec) a součastnou neexistencí subjektu Red Insbruk, se kterým měla ČFSF smlouvu uzavřenou (p. Štěpnička). Po diskusi k tomuto bodu byl návrh p. Vlnatého zamítnut.
• Zařazení družstev a členů z bývalého KV kraje do struktury soutěží Ústeckého kraje. O tomto informoval p. Jedlička a Ing. Říha, že se podařilo zařadit 4 družstva, 1 člen se zúčastnil školení rozhodčích CL. VV uložil Ing. Říhovi, aby o tomto zajistil informaci v aktualitách na webu ČFSF.
• Problém vymožení pohledávek od družstva Fenixu Neratovice. Jako jediná možnost zůstává poplatek 5000 Kč za každého přestupujícího člena družstva, až do celkového umoření celé dlužné částky. Ing. Brabec informoval VV, že od 1.4.2009 nejsou podle MK StČ kraje v evidenci u družstva Fenix Neratovice žádní členové. Členové VV většinou oponovali, že toto odporuje platným řádům a podali podnět k RaOK, aby se záležitostí zabýval.
• TK – zatím se nepodařilo obsadit funkci předsedy TK ČFSF, pro naprostý nezájem o tuto funkci. VV rozhodl o vypsání konkurzu na předsedu TK.
• Kontrolou bylo zjištěno, že žádný z úkolů (mimo průběžných trvalých) z VV č.1 nezůstává, ke dni zasedání VV č.2, nesplněn.

5. Vystoupení zástupce firmy SPORT PROFI (JAKO) p. Kulky.
• Pan Kulka učinil nabídku na vybavení reprezentace do 21 let zdarma, dále na slevy pro družstva 30% a následně 10% z odebraného materiálu na nákup pro ČFSF. VV pověřil p. Roneše prostudováním předložené smlouvy.

6. Příprava ME 21 - p. Vlnatý a Ing. Říha
• Zatím jsou připraveny prezentační materiály, v Jilemnici i Třeboni předběžně dojednány haly, ubytování a stravování.
• Jedná se o podpoře s místními firmami i orgány samosprávy.
• Situaci značně komplikuje, že ze strany UEFS je špatná spolupráce a přes všechny výzvy se zatím závazně přihlásila pouze Belgie a Rusko. Očekává se potvrzení od Katalánska, Francie a Itálie.
• Nebude li účast osmičlenná, bude ME pouze na jednom místě, v případě, že nebude potvrzena účast minimálně 4 družstev, ČFSF rezignuje na pořádání ME 21.
• Členové VV apelovali na Ing. Semmlera, aby v UEFS důrazně požadoval lepší spolupráci s organizátory ME 21, hlavně k jasnému vyjádření k účasti jednotlivých reprezentací. Ing. Říha bude o příprav ME 21 členy VV nadále informovat.
• V souvislosti s ME 21 požádal p. Štěpnička o schválení říjnového soustředění reprezentace do 21 let, které bylo schváleno za podmínek, že náklady nepřesáhnou 25 000 Kč a za předpokladu, že se ME 21 uskuteční.
• VV rozhodl ponechat již zaplacenou částku za červencové soustředění repre 21 v jistině pro ME 21 a nepřevádět tuto sumu do účtu na provoz ČFSF.

7. Mezinárodní akce – Ing. Semmler
Rok 2009
• Liga mistrů žen – bez účasti družstva z ČR
• 7. – 13.12. v Polsku – Pohár Evropy žen – kvalifikace na následující MS žen v Argentině. VV v rozpočtu schválil zaplacení startovného s tím, že veškeré další náklady si musí realizační tým zajistit od sponzorů. Náklady by se daly minimalizovat bydlením v ČR a dojížděním k utkáním.
• ME 21 – vše bylo probráno v předchozím bodu.
Rok 2010
• ME mužů
• MS žen – Argentina
Pro obě tyto akce platí nutnost zajistit potřebné finance.
• PMEZ mužů – 1. -7.6.
Postupuje vítěz CL 2008/09 – VPS Novabrik Polička, náhradníci jsou družstva na 2. – 4. místě CL 2008/09
• P-UEFS mužů – 25. – 31.5.
Postupují Chemcomex Praha – vítěz NF ČEP 2008/09 a právní nástupce poraženého finalisty play off CL 2008/09 – Benago Slavičín, náhradníci – družstva na 3. – 11. místě CL 2008/09.
Místopředseda ČFSF bude postupující družstva informovat.

8. Jednání se sponzory – p. Štěpnička
• Ze zprávy vyplynulo, že ve všech rozjednaných případech se čeká na rozhodnutí orgánů případného smluvního partnera.
• Ve všech případech by se jednalo o maximálně částky v řádu desetitisíců a většina oslovených firem si představuje spolupráci na základě reciprocity.
• O dalším průběhu jednání bude p. Štěpnička VV informovat.

9. Hospodaření – p. Vlnatý
• Hospodář ČFSF předložil informaci o zřízení nových účtů a systému “podúčtů”.
• Dále informoval o stavu, kdy předpokládané příjmy federace jsou maximálně 100 000 Kč a kdy se bude muset výrazně šetřit a každá platba schvalovat VV.
• Rezerva, která je z minulého roku je nutna zahovat pro ME 21.
• Předložený návrh rozpočtu byl schválen, předsedové komisí předloží hospodáři návrh rozpočtů komisí (v podstatě to, zda je provoz jejich komise možný do 2000 Kč).

10. Dotace od MŠMT – Ing. Říha
• Předseda ČFSF seznámil VV s programy pro dotace.
• VV pověřil předsedu a místopředsedu podáním žádosti na ministerstvo.

11. Jednání se SSF ČR – Ing. Říha, p. Krejcar
• Oba účastníci jednání seznámili členy VV s průběhem jednání a se svým názorem na stav věci a další vývoj.
• VV schválil pro předsedu ČFSF mandát k vystoupení na mimořádné VH SSF ČR.
• Dále VV schválil odpověď na dopis od předsedy SSF ČR.

12. Příprava nového ročníku – p. Vlnatý
• Předseda LK seznámil VV s přípravou na nový ročník CL.
• p. Vlnatý seznámil přítomné se situací ohledně míčů, VV rozhodl, že ČFSF nakoupí a bude dále distribuovat míče značky Barri.
• Dále byl projednán a sdrobnými upravami schválen návrh Termínové listiny pro rok 2009/10.
• V souvislosti s novým ročníkem byl schválen návrh, aby byla MK povinna zasílat každé doplnění soupisky družstva CL na kraj, kam příslušné družstvo spadá.
• STK neprodleně připraví pracovní verzi propozic pro všechny turnaje republikové úrovně.
• VV schválil vyhlášení konkurzu na pořadetele NF ČEP a systém NF ČEP – účastníky jsou po jednom postupujícím z každého KF ČEP, kde soutěž splňuje parametry dle SŘ, dále v případě lichého počtu postupujících se NF ČEP doplní na sudý počet družstvem pořadatele.
• V diskusi o registraci hráčů bývalého družstva Benago Jestřabí bylo rozhodnuto, že VV revokuje rozhodnutí VV č. 4/07-08 bod II. odr. 9. Nadále se bude postupovat při registraci členů všech bývalých družstev, která nemají vyrovnány závazky vůči ČFSF, podle rozhodnutí VV z hlasování č.11-2009/10.

13. Úpravy řádů
• Písemný návrh předložil pouze předseda MK p. Šobr, který navrhl úpravu Registračního řádu a Přestupního řádu. Novela byla schválena.
• Návrh Ing. Brabce na změnu RŘ čl. 26-2 nebyl schválen.
• Jednací řád VV ČFSF předložený místopředsedou byl s drobnými úpravami schválen.

14. Kraje
• Ústecký: předpoklad 32 družstev ve 3 soutěžích můžů, 1-2 turnaje žáků, 2-3 turnaje veteránů, pohár.
• Plzeňský: v krajské lize mužů asi 12 družstev, možný rozjezd soutěže na Klatovsku, v přípravě je i turnaj veteránů.
• Praha: v soutěžích mužů asi 50 družstev + veteránská soutěž
• Středočeský: 1 soutěž mužů se 7-8 družstvy + soutěž žen
• Jihočeský: soutěže mužů v okresech ČB a PT, krajská liga, liga žen, pohár, veteráni, soutěže mládeže
• Zlínský: v součastné době záleží na tom, jak dopadne jednání se SSF ČR

15. Komise
• KMŽV – Ing. Semmler seznámil VV se strukturou a plánem činnosti komise. Dále byl schválen předložený návrh na činnost KMŽV
• DK – p. Němeček přednesl zprávu.

16. Různé
• p. Suchánek – z pokladny bylo vyplaceno 1440 Kč (vratka členských příspěvků StČ kraji) a tímto je stav pokladny předávaný novému hospodáři 0 Kč.
• VV pověřil Ing. Brabce zrušením původních účtů ČFSF.
• RaOK – zpráva o žádosti p. Vlnatého na provedení revize. Revize nebyla provedena z důvodu časového zanepráznění účastníků. RaOK navrhuje převzetí materiálu novým hospodářem a zároveň provedením kontroly.
• VV rozhodl, že členové bývalých družstev, která mají nevyřešené závazky vůči ČFSF, mohou býti nadále aktivními členy federace a pracovat ve funkcích v ČFSF, které nejsou spojeny s žádným konkrétním družstvem.
• Ing. Brabec – přednesl kritiku činnosti LK v minulém ročníku a kritiku rozhodčích a delegátů CL
• p. Vlnatý – činnost delegátů CL bude zdůrazněna na školení
• pí. Suchánková – dotaz na Ing. Brabce na pravdivost některých výroků, které se objevili na webu družstva Klatov. Ing. Brabec autentičnost těchto výroků popřel.

Přílohy:
1) Plán rozpočtu ČFSF 2009/10
2) Termínová listina 2009/10
3) Jednací řád VV ČFSF
4) Schválená verze Registračního řádu
5) Schválená verze Přestupního řádu
6) Tabulka hlasování
7) Usnesení ze zasedání VV č.2-2009/10

V Jilemnici, 11.09.2009

Zapsal: Ivo Krejcar

Ověřil: Jiří JedličkaCelostátní liga 2020/21
1. SK SICO SC Jilemnice   0
2. VPS NOVABRIK Polička   0
3. Šakalí hněv Moravská Třebová   0
4. Futsal Zlín   0
5. FK Adria Kladno   0
6. BOMBARĎÁCI Větřní   0
7. CHEMCOMEX Praha    0
8. AC Sparta Praha   0
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021 ČFSF - Futsal | admin: