ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Termínová listina sálovkářských soutěží v Ústeckém kraji pro sezónu 2020/21 .....více v sekci AktualityZprávy ligové komise

 
 

Propozice 2013-14

6.9.2013, 12:29 | vložil: Josef Soukeník

FUTSAL LIGA

CELOSTÁTNÍ LIGA VE FUTSALU – SÁLOVÉM FOTBALU

2013 – 2014CELOSTÁTNÍ LIGA VE FUTSALU – SÁLOVÉM FOTBALU
P R O P O Z I C E S O U T Ě Ž E
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE: VV ČFSF, řízením soutěže je pověřena Ligová komise ČFSF (dále jen LK)
TERMÍN: říjen 2013 - březen 2014
SYSTÉM SOUTĚŽE:
ZÁKLADNÍ ČÁST: 11 družstev hraje dvoukolově každý s každým.
NADSTAVBA: PLAY OFF družstva na 1-8 místě po základní části (viz propozice PLAY OFF).
PODMÍNKY ÚČASTI: družstva musí splnit podmínky určené Propozicemi soutěže a řády ČFSF v určených termínech.
ZÁLOHA NA POKUTY: každé družstvo uhradí na účet ČFSF vratnou zálohu na pokuty (dále jen VZ) v částce 10 000 Kč. Z VZ budou družstvu strhávány poplatky při neplnění povinností určených Propozicemi soutěže a řády ČFSF dle Sazebníku pokut. Pokud VZ klesne na 5 000 Kč a níže (je povinen si sledovat vedoucí družstva), musí družstvo automaticky (bez ohledu na odvolání, řešení přestupku, apod.) doplatit VZ na 10 000 Kč a při prezentaci na dalším turnaji předložit delegátovi turnaje potvrzení o doplacení. Pokud tak neučiní, nebude družstvo až do vyrovnání VZ připuštěno k utkání. VZ bude vyúčtována v rámci vyhodnocení soutěže. Pokud by náklady na soutěž překročily předpokládaný rozpočet, může být poměrná část VZ použita na vyrovnání startovného.
STARTOVNÉ: uhradit nejpozději do 30.6. 2013 na účet ČFSF v částce 15 000 Kč.
NÁKLADY: na turnaje (hala, odměna za utkání a stravné delegáta a rozhodčích - sazby viz HS) hradí pořadatel turnaje. Cestovné a organizační náklady se hradí ze startovného a budou vyúčtovány v rámci nákladů.
SOUPISKA: oprávněný zástupce družstva obdrží od Matriční komise ČFSF (dále jen MK) soupisku ročníku 2012/2013. Oprávněný zástupce družstva zašle opravenou soupisku a určené podklady zpět MK do 30.9. 2013.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY: za každého člena družstva uvedeného na soupisce zaplatit 100 Kč do 15.10. 2013 na účet ČFSF. Za zaregistrované členy během soutěže bude určený členský příspěvek stržen z VZ.
ZAJIŠTĚNÍ TURNAJE: každé družstvo je povinno zajistit halu na „domácí turnaje družstva“ v potřebném rozsahu a termínu určeném rozpisem soutěže. Jakákoliv změna v konání turnaje (hodina, den, místo, pořadí jednotlivých utkání) podléhá schválení LK a družstvo, které o změnu požádá, hradí poplatek až 5000 Kč. Rozhodnutí o udělení poplatku a jeho výši přísluší LK.
POJIŠTĚNÍ: hraje se na vlastní nebezpečí, soutěž není pojištěna.
VYHODNOCENÍ: vítěz PLAY OFF se stává mistrem České republiky ve futsalu – sálovém fotbalu pro rok 2014, družstvo na 11. místě sestupuje do Kvalifikace o CL..
KOMINUKACE: mezi LK a družstvy bude vedena písemná komunikace přes e-mail, telefonicky přes mobilní telefon a informativně přes web ČFSF v sekci ligové komise.


V rámci uveřejňování výsledků družstva v médiích (tisk, televize, rádio, apod.) je každý povinen uvádět přesný název soutěže: FUTSAL LIGA, Celostátní liga ve futsalu-sálovém fotbalu 2013/14.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
ŘÁDY: hraje se podle PSF a řádů ČFSF.
MÍČ: hraje se s míčem BARI FSC FUTURE SALA 60. Míče na utkání dodá ŘOS.
ROZHODČÍ: pro řízení utkání budou rozhodčí delegováni KR ČFSF.
PREZENTACE K UTKÁNÍ: členskými průkazy (ČP) a soupiskou. Vedoucí družstva se dostaví nejpozději 30 minut před svým prvním utkáním na turnaji k delegátovi, kterému předloží ČP a soupisku ke kontrole. ČP hráčů a členů technického týmu - vedoucí družstva, trenér, asistent, atd. (dále jen “čtt“) účastnících se na utkání budou uloženy v určeném obale a seřazeny postupně dle čísel dresů tak, jak budou hráči uvedeni v ZÁPISU Z UTKÁNÍ (dále jen ZU), “čtt“ budou zařazeni nakonec. Po skončení svého posledního utkání na turnaji si vedoucí družstva ČP a soupisku u delegáta vyzvedne.
ZÁPIS Z UTKÁNÍ: vedoucí družstva se musí minimálně 20 minut před každým utkáním svého družstva dostavit k delegátovi turnaje, kde vypíše ZU. Po skončení utkání kapitáni družstva svým podpisem potvrdí pravdivost ZU.
ČEKACÍ DOBA: není, začátek prvního utkání daného turnaje je dán rozpisem. Začátky ostatních utkání jsou orientační, utkání nemůže být zahájeno dříve, než určuje rozpis, pouze po dohodě obou družstev. Přestávka mezi každým „dvojutkáním“ (dvě utkání jednoho družstva za sebou v rámci jednoho turnaje) je 20 minut, ale může být po souhlasu obou družstev zkrácena.
STŘÍDAČKA: na lavičce družstva smí být pouze hráči a “čtt“ uvedení na soupisce družstva a v ZU.
HRACÍ DOBA: 2 x 20 minut hrubého času s přestávkou 10 minut. Pokud je utkání 3 minuty před koncem 2. poločasu nerozhodnuté (stav utkání o 2 a méně branky), hraje se na čistý čas.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ: výhra se oceňuje 3, remíza 1 a prohra 0 body.
JEDNÁNÍ KOMISÍ: za projednávání přestupků proti PS (projednává LK), PSF a řádů ČFSF (projednávají příslušné komise) bude družstvu stržen z VZ poplatek ve výši 1000 Kč.
DK jednotlivé přestupky vyřeší v nejbližším možném termínu tak, aby potrestaní členové obdrželi rozhodnutí DK na e-mail uvedený v kontaktu družstva nejpozději 48 hodin před dalším turnajem. DK bude přestupky řešit e-mailem. K projednávání přestupku mají možnost se vyjádřit všichni účastníci přestupku e-mailem nebo poštou do 48 hodin po odehrání utkání, které bude DK projednávat.
Zasedání DK se bude konat pouze na vyžádání, které musí žadatel oznámit předsedovi DK nejpozději 48 hodin po odehrání utkání, ve kterém se přestupek, který má DK řešit, stal. Poplatek za svolané zasedání DK činí 2000 Kč (1000 Kč úhrada cestovného členů komise + 1000 Kč poplatek za jednání komise). Svolané zasedání DK se bude konat v kanceláři ČFSF, Štichova 588, Praha 4. Stanovením termínové listiny zasedání DK je splněna podmínka vyrozumění dle DŘ. e-mail DK: . jarnemecek@volny.cz
UPOZORNĚNÍ: družstva jsou povinna dbát pokynů pořadatele, dodržovat pravidla související s pobytem v hale. To se týká i doprovodu a fanoušků družstev.

TERMÍNOVÁ LISTINA CL
Podání přihlášky družstva do soutěže do 31.5.2013
Uhrazení startovného 15 000,- Kč do 30.6.2013
Dorovnání soutěžní zálohy do 10 000,- Kč do 31.8..2013
Zaslání adresy haly a čas prvního utkání „domácích“ turnajů do 30. 9. 2013
Zaslání opravené soupisky a určených podkladů na MK do 30.9. 2013
Uhrazení členských příspěvků členů družstva do 15.10. 2013

SAZEBNÍK POKUT
NEZAPLACENÍ VRATNÉ ZÁLOHY v určeném termínu 2 000 Kč
NEZASLÁNÍ ADRESY HALY A ČASU PRVNÍHO UTKÁNÍ v určeném termínu 2 000 Kč
NEZASLÁNÍ OPRAVENÉ SOUPISKY v určeném termínu 2 000 Kč
NEZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ v určeném termínu 2 000 Kč
NEZAPLACENÍ STARTOVNÉHO v určeném termínu 2 000 Kč
NEZAJIŠTĚNÍ PŘIDĚLENÉHO ZÁPASU dle rozpisu 10 000 Kč
NEODEHRÁNÍ PŘIDĚLENÉHO ZÁPASU ve stanovený čas/den/místo 5 000 Kč
+ úhrada nákladů na cestovné družstev, delegáta a rozhodčích
ODSTOUPENÍ Z ROZLOSOVANÉ SOUTĚŽE
(dle dopadu na CL a její účastníky) 30 000 – 60 000 Kč
NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ POŘADATELE UTKÁNÍ 5 000 Kč
POZDNÍ PREZENTACE DRUŽSTVA NA TURNAJI 1 000 Kč
POZDNÍ VYPLNĚNÍ ZÁPISU 1 000 Kč
ZRUŠENÉ UTKÁNÍ 10 000 Kč
NEDOHRANÉ UTKÁNÍ 5 000 Kč
KONTUMACE UTKÁNÍ 5 000 Kč
NEODOSTAVENÍ SE DRUŽSTVA K UTKÁNÍ 15 000 Kč
POPLATEK ZA JEDNÁNÍ KOMISE 1 000 Kč
UVÁDĚNÍ NESPRÁVNÝCH ÚDAJŮ 5 000 Kč
NENAHLÁŠENÍ ZMĚN U DRUŽSTVA 2 000 Kč
NESPLNĚNÍ DALŠÍCH TERMÍNŮ URČENÝCH LK 5 000 Kč

POVINNOSTI POŘADATELE TURNAJE
Zajistí:
 na přidělený termín halu v určeném časovém rozsahu
 zpřístupnění haly (netýká se hrací plochy) 1 hodinu před prvním utkáním turnaje
 4 uzamykatelné šatny se sprchami pro družstva
 1 uzamykatelnou šatnu pro rozhodčí a delegáta (případně pro delegáta samostatně)
 Počítač, nebo jiné zařízení s připojením na internet
 vybavení hrací plochy dle PSF
 světelnou časomíru, náhradní časomíru, ukazatel načítaných přestupků
 prostor pro zapisovatele a časomíru dle PSF
 střídačky pro hráče dle PSF
 náhradní Zápisy z utkání
 náhradní míč (BARRI FUTURE 60)
 vybavenou lékárničku
 kontakt na odvoz raněného
 pro každé družstvo 9 litrů minerální neperlivé vody
 pro rozhodčí a delegáta 6 litrů minerální vody
Pořadatelská služba:
 45 minut před zahájením turnaje představí vedoucí pořádajícího družstva delegátovi hlavního pořadatele
 v případě změny hlavního pořadatele během turnaje má tuto povinnost oznámit delegátovi vedoucí pořádajícího družstva
 vedoucí pořádajícího družstva je zodpovědný za plnění pořadatelské služby
 na utkání se dostaví v dostatečném počtu (min. 5 lidí)
 zabezpečí pořádek v hale a přilehlých prostorách během celého turnaje
 dbá na přezutí účastníků turnaje a z určených prostorů (chodby, střídačky, hrací plocha, atd.) vykáže nepřezuté osoby
 nevpustí na hrací plochu a do prostoru kolem ní osoby nezúčastněné na utkání
 zabezpečí bezpečnost rozhodčích a delegáta
 v případě zjištěných závad a nedostatků během služby (poškození zařízení, neuposlechnutí pokynů pořadatele, apod.) neprodleně nahlásí tuto skutečnost delegátovi
 plní další pokyny rozhodčích a delegáta turnaj
 po skončení turnaje vyplatí odměnu za řízení utkání, stravné dle řádně vyplněných tiskopisů
Delegát ve zprávě uvede konkrétní neplnění povinností služby a hlavního pořadatele s tím seznámí.

Družstva jsou povinna sledovat internetové stránky ČFSF - www.futsal-salovyfotbal.com, kde budou uveřejněny veškeré informace o soutěži, výsledky, pravidla a řády ČFSF.
ČÍSLO ÚČTU ČFSF: 2538855309/0800
ŘOS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PROPOZICÍCH
Celostátní liga 2018/19
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá část:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Finále:
Chemcomex - Sparta 5:4 (4:4) po prodl.
O 3. místo:
Zlin - Kladmo 10:8
Semifinále:
Chemcomex - Kladno 8:2 (z 2:0)
Zlin - Sparta 5:5 (z 0:1)
Čtvrfinále:
Jilemnice- Chemcomex 1:5 (z 0:2)
Kladno - Polička 4:1 (z 2:0)
Zlin -Sakali 7:5 (z 2:1)
Vetřní -Sparta- 0:3 (z 0:2)
Výsledky ...
Střelci ...
Český pohár 2019/20
Skupina A
Skupina B
Play Off
Semifinále:
Chemcomex-Budejovice 7:2 (5:0)
Zlín-Moravska Trebova 2:1 (0:0)
Finále:
Chemcomex-Zlin 6:1 (5:0)

Facebook


Hrej s námi


UEFS Bison Sportswear
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2020 ČFSF - Futsal | admin: