ČESKÁ FEDERACE SÁLOVÉHO FOTBALU
FUTSAL


Poličcký futsalista Ladislav Mužík je druhý v tabulce střelců FNL .....více v sekci AktualitySTANOVY

Česká federace sálového fotbalu - Futsal
 

Čl. 1
Základní ustanovení


1) Název sdružení je Česká federace sálového fotbalu – Futsal (dále jen „federace“)

2) Sídlem federace je Praha 4, Štichova 588

3) Cílem federace je komplexně pečovat o rozvoj sportu a kolektivních her, zejména sálového fotbalu – Futsal v ČR a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné podmínky.

4) Federace dosahuje svých cílů zejména tím, že:
• Je zřizovatelem, pořadatelem a organizátorem soutěží sálového fotbalu – Futsal na všech stupních, tyto soutěže přímo řídí svými orgány podle pravidel sálového fotbalu – Futsal a na základě předpisů, které pro jejich řízení vydává.
• Vydává řády a předpisy pro svou činnost, kterými jsou zejména Soutěžní řád, Rozpisy soutěží (propozice), Registrační a přestupní řád, Odvolací řád, Disciplinární řád, Pravidla, Hospodářská směrnice a pod.
• Organizuje a řídí přípravu a činnost rozhodčích, delegátů a dalších činovníků federace.
• Prosazuje a chrání práva všech členů sdružených ve federaci vůči jiným orgánům a organizacím, zastupuje sálový fotbal – Futsal v ČR i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěchu svazu, klubů i všech členů federace.
• Zabezpečuje obsahově i organizačně sportovní reprezentaci ČR v sálovém fotbalu – Futsal v soutěžích UEFS, pořádá mezistátní a mezinárodní utkání a zajišťuje obsahově potřebnou přípravu reprezentačního družstva (event. družstev) a je nápomocna klubům startujícím v evropských pohárových soutěžích.
• V zájmu společného zajišťování jednoty sportovního hnutí se může sdružovat s jinými sportovními svazy a organizacemi.
• Vydává odbornou literaturu a tiskoviny pro potřebu soutěží.
• Přijímá peníze a jiné hodnoty z přípěvků a darů adresných i neadresných jakož i ostatních zdrojů, a jejich vynakládáním v souladu s účelem federace. Federace je při použití příspěvku vázána vyjádřenou vůlí přispěvatele; pokud by tato vůle byla v rozporu s cíli federace nebo usnesením valné hromady, je federace povinna příspěvek vrátit.

5) Federace spolupracuje i s dalšími sdruženími, organizacemi, institucemi i soukromými osobami za účelem dosažení svých cílů.


Čl. 2
Postavení federace


1) Federace je nezávislé sdružení s právní subjektivitou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., která může vlastními úkony nabývat práv, zavazovat se a hospodařit vlastním majetkem.

2) Ve své činnosti se federace řídí těmito stanovami.


Čl. 3
Členství


1) Federace je dobrovolnou organizací, sdružující všechny zájemce, kteří souhlasí s cíli federace, mají zájem podílet se na plnění jejích úkolů a přispívají na její činnost.

2) Členství ve federaci vzniká podáním přihlášky a zaplacením ročního příspěvku v minimální výši 100 Kč. Horní hranice příspěvku není omezena.

3) Členství ve federaci zaniká nezaplacením členského příspěvku na příští rok do konce běžného roku nebo kdykoli na základě vlastní žádosti člena.

4) Členové mají právo navrhovat kandidáty do orgánů federace, volit tyto orgány a být do nich voleni.

5) Členové jsou povinni jednat v souladu se stanovami a cíli federace.


Čl. 4
Orgány federace


1) Valná hromada

a) Valná hromada (dále VH) je nejvyšším orgánem federace. Je svolávána výkonným výborem nejméně jedenkrát za 2 roky. Výkonný výbor svolá valnou hromadu i tehdy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů federace.

b) Valná hromada projednává a schvaluje zprávu výkonného výboru o činnosti za uplynulé období, plán a výsledky hospodaření, přijímá závazné pokyny pro práci orgánů federace, rozhoduje o změnách stanov, volí Výkonný výbor, Revizní a odvolací komisi a projednává zprávy této komise. Valná hromada si může vyhradit právo rozhodnout o jakékoli otázce, týkající se federace.

c) Valná hromada se skládá z 2 delegátů za každý kraj zvýšený o jednoho delegáta za každých celých deset družstev v soutěžích, delegáty jsou i 2 zástupci nejvyšší celostátní soutěže a členové Výkonného výboru, volení valnou hromadou.

d) Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů.

e) Výsledky hlasování valné hromady jsou platné, hlasuje-li pro ně alespoň prostá většina přítomných členů a delegátů.

f) Mimořádnou valnou hromadu svolá Výkonný výbor, když o to požádají nejméně 3 kraje nebo nadpoloviční většina družstev hrajících celostátní ligu nebo Revizní a odvolací komise.Když Výkonný výbor nesvolá mimořádnou valnou hromadu do 8 týdnů od přijetí podnětu, mohou ji iniciující kraje svolat samostatně.


2) Výkonný výbor

a) Výkonný výbor je statutárním orgánem federace, a je volen na 2 leté volební období na valné hromadě. Rozhoduje o všech záležitostech federace pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě. Přitom je vázán cíly federace, těmito stanovami a usnesením valné hromady.


b) Valná hromada volí tajným hlasováním prostou většinou předsedu výkonného výboru , místopředsedu. Předseda a místopředseda výkonného výboru jsou oprávněni samostatně jednat a zavazovat se jménem federace, jsou však vázáni usnesením valné hromady a výkonného výboru. Zbytek výkonného výboru je tvořen vždy jedním zástupcem za každý kraj voleným na krajské VH kraje.


c) Výkonný výbor se schází dle potřeby.

d) Výkonný výbor ustavuje stálé nebo dočasné pracovní skupiny či odborné komise z řad členů federace k řešení dílčích problémů nebo úkolů, zejména komise soutěžně technickou, disciplinární, rozhodčích, matriční, ligovou. Tyto pracovní skupiny jsou odpovědné ze své činnosti výkonnému výboru, kterému předkládají své zprávy. Výkonný výbor koordinuje mezinárodní styky na úrovni národních reprezentací, jmenuje trenéry a realizační tým reprezentace. Schvaluje Soutěžní řád, Registrační a přestupní řád, Odvolací řád, Disciplinární řád, Pravidla a Hospodářskou směrnici.

e) Pro schopnost usnášení výkonného výboru se použije ustanovení čl.4, odst. 1) písm.d. Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů.

f) V případě zániku členství ve federaci člena výkonného výboru zvoleného valnou hromadou nebo vzdání se funkce v průběhu mezi valnými hromadami může Výkonný výbor do příštích voleb rozhodnout kooptací o jeho nahrazení jiným členem federace. V případě zániku členství ve federaci člena výkonného výboru zvoleného valnou hromadou kraje nebo vzdání se funkce v průběhu mezi valnými hromadami může krajské sdružení (štáb) do příštích voleb rozhodnout kooptací o jeho nahrazení jiným členem federace.

g) Předseda svolává a řídí činnost výkonného výboru.

h) Předseda připravuje společně s místopředsedou program schůzí výkonného výboru, zajišťuje zápisy z jednání a kontroluje plnění přijatých usnesení a závěrů. Vede matriku členů federace.


ch) Hospodář spravuje finanční prostředky federace podle stanovených zásad.


3) Revizní a odvolací komise

a) Revizní a odvolací komise provádí pravidelné kontroly hospodaření, upozorňuje Výkonný výbor na nedostatky a předkládá zprávy valné hromadě.

b) Revizní a odvolací komise je nejméně tříčlenná, a je složena ze zástupců krajů (z každého kraje maximálně jeden zástupce)federace. Člen této komise nesmí být členem výkonného výboru ani jiné celostátní komise a nesmí být delegátem nebo rozhodčím na celostátní úrovni.

c) Komise volí svého předsedu, který má právo účastnit se jednání výkonného výboru s hlasem poradním. Členové komise se při plnění svého poslání mohou účastnit zasedání všech orgánů federace s hlasem poradním.


Čl. 5
Zásady hospodaření


1) Federace je sdružení obecně prospěšné a nevýdělečné. Hospodaření je vázáno na plnění cílů a úkolů pro potřeby federace.

2) Federace vytváří a spravuje finanční fond, který je tvořen z příspěvků členů federace, darů a z případné jiné činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Tento fond je veden na samostatném účtu u peněžního ústavu.

3) Hospodaření s fondem se řídí obecnými právními předpisy a slouží k naplnění cílů federace. Valná hromada může rozhodnout o vložení prostředků federace do nadace sledující cíle federace.

4) Roční účetní závěrka podléhá schválení výkonného výboru.


čl. 6
Družstva a kluby


1. Základním organizačním článkem federace jsou družstva, která se utvářejí v libovolných formách na základě potřeb a zájmů členů. Družstvo tvoří nejméně 8 členů. Družstva, která v soutěžích používají stejný název, pouze s rozlišením např. A, B, C nebo obdobně, tvoří dohromady klub. Nejvyšším orgánem družstva (klubu) je shromáždění členů, které rozhoduje o činnosti, hospodaření, způsobu rozhodování, vnitřní struktuře a jeho názvu, stanoví podmínky členství, volí a odvolává své představitele, rozhoduje o případném zániku. Statutárním zástupcem družstva (klubu) je jeho předseda (vedoucí), který je oprávněn jednat jménem družstva (klubu) a je odpovědný za styk družstva (klubu) s orgány federace. V případě, že družstvo (klub) je občanským sdružením registrovaným u MV ČR, jeho vnitřní chod se řídí stanovami a řády tohoto klubu, které jsou družstva (kluby) povinny přizpůsobit stanovám a řádům federace.

2. Družstva se sdružují v rámci příslušného územního celku a jejich činnost a organizování soutěží koordinuje příslušné sdružení (štáb) sálového fotbalu, který je volen na VH družstev příslušného územního celku. Družstva mohou požádat o zařazení do soutěže v jiném okrese resp.kraji než kam územně patří. Takovouto žádost projednává příslušné sdružení (štáb), do jehož působnosti spadá soutěž, do které chce být družstvo zařazeno.

čl. 7
Územní členění


1. Federace se člení podle územního principu na úroveň okresní (městskou), krajskou a celostátní. Okresní a krajské členění se nemusí shodovat s územní organizací ČR a z organizačních důvodů mohou se družstva sdružovat do účelně utvořených regionů. Nový kraj do federace přijímá výkonný výbor.
2. V rámci jednoho kraje mohou družstva (kluby) utvořit okresní struktury dle zásad těchto stanov.
3. Činnost a organizaci sálového fotbalu na okresní a krajské úrovni řídí příslušná sdružení (štáby) sálového fotbalu, činnost a organizaci federace řídí výkonný výbor federace.
4. Volby do všech orgánů federace se provádějí tajným hlasováním. Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina delegátů oprávněných volit.
5. Všechny orgány federace mohou přijímat rozhodnutí, zúčastní-li se hlasování nadpoloviční většina oprávněných členů orgánu, není-li stanoveno jinak.
6. Bližší informace o jednání a volbách územních orgánů a ustanovování odborných komisí stanoví jednací a volební řády, které si tyto orgány pro svou činnost schvalují dle zásad těchto stanov.
7. Územní celky, družstva a kluby se mohou ustavit jako samostatné právnické osoby.

čl. 8
Územní sdružení (štáby)


Obecná pravidla vyplývající z čl. 4, odst.1) platí i pro valné hromady jednotlivých územních celků federace. Valné hromady územních celků federace musí být svolány nejméně 30 dní před valnými hromadami příslušných vyšších územních celků (krajů, ČR).
Činnost na území koordinují sdružení ( štáby).

1. Členové sdružení (štábu) jsou voleni příslušnou valnou hromadou, členy KŠ jsou dále po jednom zástupci za každý okres příslušného kraje, kde hraje soutěže SF nejméně 1 družstvo.
2. Okresní a krajské sdružení (štáby) sálového fotbalu (OŠ SF a KŠ SF)

• řídí a organizují činnost federace a pořádají soutěže příslušného územního celku,
• vydávají propozice těchto soutěží,
• řídí a zajišťují hospodaření sdružení (štábu),
• ustanovují a řídí odborné komise sdružení (OŠ, KŠ) federace (soutěžně technickou, disciplinární, rozhodčích, matriční, případně další),
• vytvářejí a schvalují roční rozpočet sdružení (OŠ, KŠ) a každoročně vydávají zprávu o hospodaření,
• svá rozhodnutí vydávají písemnou formou a informují o nich nižší složky,
• svolávají okresní (krajské) valné hromady.
3. Pražské sdružení ( štáb) sálového fotbalu (Městský štáb sálového fotbalu – Praha) plní zároveň funkci okresního i krajského sdružení (štábu).


Čl. 9.
1. Družstva (kluby), okresní, krajské sdružení (štáby, Městský štáb sálového fotbalu-Praha), pokud nejsou samostatnými právnickými osobami, hospodaří samostatně s prostředky, k nimž mají právo hospodaření.
2. Právo hospodaření družstev (klubů) a územních sdružení zahrnuje vše, co nabyly z členských příspěvků, dotací, vlastní hospodářskou činností, dary od sponzorů nebo příjmy z utkání reprezentačního mužstva sálového fotbalu.

Čl. 10.
Hospodaření federace, jednotlivých sdružení (štábů), družstev (klubů), i výkonného výboru se řídí Hospodářskou směrnicí České federace sálového fotbalu - Futsal, schválenými rozpočty a obecně platnými právními předpisy.


Čl. 11.
Při zrušení územního sdružení (štábu) připadá právo hospodaření s majetkem po vyrovnání majetkoprávních závazků organizačně nadřízenému sdružení (štábu), v případě krajského sdružení (štábu) Výkonnému výboru.


Čl. 12.

Likvidaci majetku zajišťuje a provádí příslušné sdružení (štáb) nebo Výkonný výbor.


Čl. 13.
V případě sloučení či rozdělení jednotlivých družstev (klubů) či sdružení (štábů), které nejsou právnickými osobami, se slučuje či spravedlivě rozděluje i jejich majetek a finanční prostředky, majetkoprávní závazky a pohledávky. O konkrétních finančních položkách rozhodují členové družstva (klubu) nebo příslušné sdružení (štáb). Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke zrušení družstva či sdružení ( štábu), tyto jsou nejprve povinny vyrovnat všechny finanční a majetkoprávní závazky. O majetku a finančních prostředcích získaných vlastní činností, které zbyly po vyrovnání závazků, rozhodují členové družstva (kluby) nebo příslušné sdružení (štáb). Družstvo (klub) nebo sdružení ( štáb) své zrušení oznámí nejblíže nadřízenému sdružení (štábu) dle územní příslušnosti.


ZÁSADY ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ

Čl. 14.
Rozhodování o právech a povinnostech členů federace na základě Stanov, řádů a předpisů je minimálně dvouinstanční. Odvolání po splnění všech náležitostí řeší nadřízená komise (orgán) a konečnou instancí je Revizní a odvolací komise. Odvolání má vždy odkladný účinek.

Čl. 15.
Žádnému členu federace nesmí být odepřeno dovolat se práva před orgány federace. Orgány jsou povinny veškeré případy a podněty vyřídit nejpozději do 30 dnů a dbají na to, aby práva byla uplatňována v souladu se zásadami fair play a pravidly morálky.

Čl. 16
Členové federace, družstva a orgány federace jsou povinny svoje spory mezi sebou řešit dle Stanov, řádů a předpisů federace a vyčerpat všechny možnosti, které jim tyto poskytují, a to i v případech, kdy zákony České republiky připouštějí obrátit se v záležitostech rozhodnutí orgánů federace na řádný soud.

Čl. 17.
Výkonný výbor dohlíží na dodržování Stanov, řádů a předpisů krajskými a okresními sdruženími (štáby) federace a jednotlivými družstvy. Je oprávněn upozornit jejich orgány na porušování Stanov, řádů a předpisů a žádat nápravu v termínech, které proto stanoví.
Nezajistí-li upozorněný orgán nápravu, může Výkonný výbor svolat mimořádnou VH daného sdružení (štábu) k projednání věci.

Čl. 18
Závěrečná ustanovení

1) Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou.

2) Federace vzniká registrací u Ministerstva vnitra. Celostátní­ liga 2019/20
1. CHEMCOMEX Praha    38
2. VPS NOVABRIK Polička   29
3. Futsal Zlín   24
4. AC Sparta Praha   23
5. BOMBARĎÁCI Větřní   17
6. Šakalí hněv Moravská Třebová   16
7. FK Adria Kladno   8
8. SK SICO SC Jilemnice   4
Dlouhodobá soutěž:
Rozlosování ...
Tabulka CL ...
Střelci ...
Play Off:
Výsledky ...
Střelci ...

FacebookUEFS
nahodny obrazek

Copyrights © 2005 - 2021ČFSF - Futsal | admin: